و مادری دیگر

دیروز صبح از آپارتمان که بیرون آمدم، بر دیوار کناری، پارچه‌ نوشته ای توجه‌ام را جلب کرد. متن روی پارچه، به سادگی تمام، اوج مهر و محبت انسانی‌ را که در وجود مادری دیگر تبلور یافته بود، نمایش می‌داد. محبت واقعی و خالصانه که می‌توان اسمش را محبت مادرانه گذاشت، اکسیری که سنگ بنای اتصال اجزاء مختلف در این دنیا است و بدون آن خالی دنیا، خالی‌تر از همیشه خواهد بود و تحمل آن غیر ممکن.

با خود گفتم یک مادر نباید حتما مادر آدم معروف یا مادر تو باشد، تا از او بنویسی و فقدانش را در سوگ بنشینی، کمبود هر مادر، جهان را از مهرش خالی خواهد کرد و اندوهی سنگین برای بازماندگان ارمغان می‌آورد. پس شایسته است در این مقال، اگر فرصتی باشد، یاد تمام مادران درگذشته را گرامی بدارم و آرزوی شادی و آرامش روح آنها را داشته باشم.

28 آبان 90

/ 3 نظر / 4 بازدید
سميه

روحشان شاد.

مرتضی

یاد تمام مادران سفر کرده گرامی باد.[گل]